Plany miejscowe opracowywane

Informacje o lokalizacji przestrzennej aktów planistycznych w trakcie opracowania aktualizowane są na bierząco w Systemie Informacji o Terenie gminy Mosina, dostępnym na stronie

geoportal.mosina.pl

w profilu „planowanie przestrzenne”. SIT gminy Mosina prowadzi Urząd Miejski w Mosinie.

Prezentacja graficzna opracowywanych planów miejscowych na gminnym geoportalu

Komunikaty w sprawach opracowywanych nowych planów miejscowych

Projekty planów miejscowych

(przekazywane do uzgodnień i opiniowania, poddawane konsultacjom społecznym lub przedstawiane radzie gminy)

Usługi infrastruktury informacji przestrzennej (IIP)

Informacje o aktach planowania przestrzennego w trakcie opracowania dostępne są również pod adresami usług sieciowych:

Usługi sieciowe udostępniane są na podstawie Dyrektywy INSPIRE oraz jej polskiej implementacji - ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.