Plany miejscowe obowiązujące

106 Uchwała nr XV/127/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Baranowo, obejmującego obszar działki o nr ewid. 71/1”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 187, poz. 3490 z 5 grudnia 2003 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 106
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 696 KB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne granica planu (gpkg, 96KB)
  APP (xml, 18 KB)

Lista wiadomości