Plany miejscowe obowiązujące

83 Uchwała nr LIX/472/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej dla części działki o nr ewid. 264/4, położonej we wsi Nowinki”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 108, poz. 3028 z 22 sierpnia 2002 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 83
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 1,8 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 9 KB)

Lista wiadomości