Plany miejscowe obowiązujące

61 Uchwała nr XLIII/353/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 maja 2001 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we rejonie ul. Chopina w Mosinie”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 75, poz. 1350 z 22 czerwca 2001 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 61
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 11,4 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 10 KB)

Lista wiadomości