Plany miejscowe obowiązujące

112 Uchwała nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 103, poz. 2075 z 5 lipca 2004 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje w części:

Numer w wykazie MPZP 112
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 46,2 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości