Plany miejscowe obowiązujące

115 Uchwała nr XLII/345/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie, obejmującego teren działek o nr ewid. 509/2 i 510/2 w część działki o nr ewid. 509/1”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 105, poz. 2933 z 13 lipca 2005 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 115
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 1,3 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości