Plany miejscowe obowiązujące

122 Uchwała nr XX/91/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Baranówko – części działek o nr ewid. 29 i 155
Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 179, poz. 3937 z 5 grudnia 2007 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 122
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 1,6 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

 


Lista wiadomości