Plany miejscowe obowiązujące

124 Uchwała nr XXV/151/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej w Czapurach przy ulicy Poznańskiej
Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 67, poz. 1324 z 28 kwietnia 2008 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 124
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 3,9 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości