Plany miejscowe obowiązujące

125 Uchwała nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina
Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 99, poz. 1514 z 15 maja 2009 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje w części - rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda unieważnił § 2 ust. 3, § 5 ust. 3, § 9 ust. 3 i ust. 4 oraz rysunek strefy lokalizacji projektowanej sieci elektroenergetycznej i pasa technologicznego (otwiera się w nowej karcie)

Numer w wykazie MPZP 125
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 42,7 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości