Plany miejscowe obowiązujące

2 Uchwała nr XLI/266/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 1998 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania terenów budownictwa mieszkaniowego w Mosinie w rejonie ulic Strzeleckiej i Łaziennej”

Publikator Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 6, poz. 63 z 20 kwietnia 1998 r.
Status obowiązuje w części - część uchylona uchwałą nr XXIX/197/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2012 r.
Numer w wykazie MPZP 2
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 43,8 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne granica planu (gpkg, 86 KB)
  APP (xml, 18 KB)

Lista wiadomości