Plany miejscowe obowiązujące

160 Uchwała nr LXXXV/711/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 4803 z 8 maja 2023 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje w części - rozstrzygnięcie nadzorcze nr IR-III.4131.308.2023.5 Wojewody Wielkopolskiego z 2 czerwca 2023 r. (otwiera się w nowej karcie)

Numer w wykazie MPZP 160
  tekst wraz z rysunkiem i legendą (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 122 MB)

Lista wiadomości