Plany miejscowe obowiązujące

92 Uchwała nr VI/58/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Wiórek"

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 62, poz. 1162 z 16 kwietnia 2003 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje w części:

Numer w wykazie MPZP 92
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 3,4 MB)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 15 KB)

Lista wiadomości