Plany miejscowe obowiązujące

107 Uchwała nr XV/128/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Sowiniec na obszarze działek o nr ewid: 27/7, 27/8, 27/9 i część działki o nr ewid. 27/6”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 187, poz. 3491 z 5 grudnia 2003 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 107
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 1,4 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne granica planu (gpkg, 96KB)
  APP (xml, 18 KB)

 


Lista wiadomości