Plany miejscowe obowiązujące

91 Uchwała nr VI/47/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: złoża kruszywa naturalnego Daszewice – Babki”
Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 53, poz. 1005 z 2 kwietnia 2003 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 91
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 1,1 MB)
  legenda (jpg, 60 KB)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 10 KB)

Lista wiadomości