Plany miejscowe obowiązujące

93 Uchwała nr VII/60/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dymaczewie Nowym, obejmującego obszar działek o nr ewid. 127/1 i 127/2”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 70, poz. 1348 z 6 maja 2003 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 93
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 3,4 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 86 KB)

  APP (xml, 18 KB)

 


Lista wiadomości