Plany miejscowe obowiązujące

105 Uchwała nr XV/126/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Babki, obejmującego część działki o nr ewid. 4/4”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 187, poz. 3489 z 5 grudnia 2003 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 105
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 515 KB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne granica planu (gpkg, 96KB)
  APP (xml, 18 KB)

 


Lista wiadomości