Plany miejscowe obowiązujące

101 Uchwała nr XII/94/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Nowinki, obejmującego obszar działki o nr ewid. 277/1”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 165, poz. 3079 z 22 października 2003 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 101
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 97,3 KB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 86 KB)

  APP (xml, 18 KB)

 

 


Lista wiadomości