Plany miejscowe obowiązujące

90 Uchwała nr V/38/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2003 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Mieczewo, obejmujących obszar części działek o nr ewid. 384/4 i 384/29”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 15, poz. 283 z 7 lutego 2003 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 90
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 7,7 MB)
  legenda (jpg, 51 KB)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 10 KB)

Lista wiadomości