Plany miejscowe obowiązujące

89 Uchwała nr LXII/504/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Borkowice”
Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 128, poz. 3542 z 21 października 2002 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 89
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 3,4 MB)
  legenda (jpg, 707 KB)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 13 KB)

Lista wiadomości