Plany miejscowe obowiązujące

82 Uchwała nr LIX/471/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Borkowice, obejmującego obszar działek o nr ewid. 65/4, 65/5, 65/6 i 65/7”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 100, poz. 2506 z 24 lipca 2002 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 82
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 3,1 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 8 KB)

Lista wiadomości