Plany miejscowe obowiązujące

86 Uchwała nr LXI/492/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 września 2002 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rogalinek, obejmującego działkę o nr ewid. 95/2”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 125, poz. 3453 z 15 października 2002 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 86
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 1,3 MB)
  legenda (jpg, 74 KB)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 8 KB)

Lista wiadomości