Plany miejscowe obowiązujące

80 Uchwała nr LV/453/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2002 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Rogalin, obejmujących działki o nr ewid. 124, 125/2, 128/1, 128/2, 134, 135”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 61, poz. 1713 z 9 maja 2002 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 80
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 48,6 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 10 KB)

Lista wiadomości