Plany miejscowe obowiązujące

88 Uchwała nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej, a Kanałem Mosińskim w Mosinie”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 128, poz. 3541 z 21 października 2002 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 88
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 133 MB)
  legenda (jpg, 64 KB)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 10 KB)

Lista wiadomości