Plany miejscowe obowiązujące

79 Uchwała nr XLIX/422/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Żabinko, obejmujących działki o nr ewid. 351/1, 347/1, 342/1 i część działek o nr ewid. 351/2 i 348”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 152, poz. 3228 z 7 grudnia 2001 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 79
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 2,9 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 9 KB)

Lista wiadomości