Plany miejscowe obowiązujące

74 Uchwała nr XLIX/417/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Bolesławiec, obejmującego obszar części działki o nr ewid. 2”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 152, poz. 3227 z 7 grudnia 2001 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 74
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 4,2 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 8 KB)

Lista wiadomości