Plany miejscowe obowiązujące

70 Uchwała nr XLV/382/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2001 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego we wsi Rogalinek, obejmującego obszar działek o nr ewid. 637/3 i 637/2”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 117, poz. 2247 z 26 września 2001 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 70
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 1,4 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 8 KB)

Lista wiadomości