Plany miejscowe obowiązujące

73 Uchwała nr XLIX/415/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 162, poz. 4488 z 21 grudnia 2001 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje w części: zmieniona uchwałą nr XLII/345/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 czerwca 2005 r.

Numer w wykazie MPZP 73
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 107 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 18 KB)

Lista wiadomości