Plany miejscowe obowiązujące

77 Uchwała nr XLIX/420/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Radzewice, obejmujących obszar działek o nr ewid. 384 i 409”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 162, poz. 4490 z 21 grudnia 2001 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 77
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 2,2 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 9 KB)

Lista wiadomości