Plany miejscowe obowiązujące

72 Uchwała nr XLVIII/393/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2001 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rogalinek, obejmującego działki o nr ewid. 620/6, 632/4 i część działki o nr ewid. 632/3”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 148, poz. 3057 z 30 listopada 2001 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 72
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 23,8 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 9 KB)

Lista wiadomości