Plany miejscowe obowiązujące

67 Uchwała nr XLIV/375/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Borkowice, obejmującego obszar działki o nr ewid. 13”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 84, poz. 1577 z 20 lipca 2001 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 67
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 45 KB)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 8 KB)

Lista wiadomości