Plany miejscowe obowiązujące

56 Uchwała nr XXXVIII/331/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 marca 2001 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Borkowice, obejmującego działki o nr ewid. 33/1 i 34”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 34, poz. 548 z 9 kwietnia 2001 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 56
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 868 KB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 8 KB)

Lista wiadomości