Plany miejscowe obowiązujące

58 Uchwała nr XL/342/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 kwietnia 2001 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Mieczewo, obejmującego działki o nr ewid. 33 i 37”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 46, poz. 775 z 2 maja 2001 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 58
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek 1 (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek 2 (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 13,3 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 9 KB)

Lista wiadomości