Plany miejscowe obowiązujące

71 Uchwała nr XLVIII/392/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2001 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów cmentarza we wsi Czapury, obejmującego obszar części działek o nr ewid. 80, 81 i 83”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 148, poz. 3056 z 30 listopada 2001 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 71
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 260 KB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 9 KB)

Lista wiadomości