Plany miejscowe obowiązujące

63 Uchwała nr XLIV/364/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego we wsi Babki, obejmującego obszar działek o nr ewid. od 8/2 do 8/6, 13 i część działki o nr ewid. 8/7”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 84, poz. 1578 z 20 lipca 2001 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 63
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 3,6 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 11 KB)

Lista wiadomości