Plany miejscowe obowiązujące

66 Uchwała nr XLIV/367/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Nowinki, na obszarze działki o nr ewid. 263”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 83, poz. 1551 z 17 lipca 2001 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 66
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 4,3 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 9 KB)

Lista wiadomości