Plany miejscowe obowiązujące

54 Uchwała nr XXXVII/320/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 lutego 2001 r.

w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Daszewice, w rejonie ul. Rogalińskiej, obejmującej część działki o nr ewid. 76”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 21, poz. 300 z 16 marca 2001 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje w części - część zmieniona uchwałą nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2014 r.

Numer w wykazie MPZP 54
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 4,2 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 96 KB)

  APP (xml, 9 KB)

Lista wiadomości