Plany miejscowe obowiązujące

7 Uchwała nr XLVIII/368/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowo - usługowego w Sasinowie, działka o nr ewid. 197" (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 16, poz. 197 z 30 lipca 1998 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 7

Lista wiadomości