Plany miejscowe obowiązujące

117 Uchwała nr LI/402/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid. 28 i 30 w Dymaczewie Starym – Gmina Mosina”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 17, poz. 461 z 1 lutego 2006 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 117
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 33,0 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości