Plany miejscowe obowiązujące

114 Uchwała nr XLII/344/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Wodnej w Mosinie, działka o nr ewid. 514, obejmująca teren działek o nr ewid. 514/1 do 514/13”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 105, poz. 2932 z 13 lipca 2005 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 114
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 7,0 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

 


Lista wiadomości