Plany miejscowe obowiązujące

118 Uchwała nr LI/403/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami we wsi Nowinki – Drużyna”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 11, poz. 244 z 20 stycznia 2006 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 118
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 83,8 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości