Plany miejscowe obowiązujące

120 Uchwała nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r.

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań-Wrocław

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 191, poz. 4482 z 8 grudnia 2006 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje w części:

  • zmieniona uchwałą nr L/342/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013 r.
  • zmieniona uchwałą nr XXX/237/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Numer w wykazie MPZP 120
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 6,8 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

 


Lista wiadomości