Plany miejscowe obowiązujące

123 Uchwała nr XXIV/146/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 60, poz. 1195 z 17 kwietnia 2008 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje - rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I-8.0911-142/08 z 6 marca 2008 r. Wojewoda Wielkopolski orzekł o nieważność par. 3 ust. 2 oraz w części załącznika

Numer w wykazie MPZP 123
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 24,2 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości