Plany miejscowe obowiązujące

136 Uchwała nr XLV/297/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Leszczyńskiej i Jarzynowej w Mosinie oraz terenu parku gminnego „Strzelnica”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 4805 z 5 sierpnia 2013 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje w części - częściowo zmieniona uchwałą nr XLV/480/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Numer w wykazie MPZP 136
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  załącznik nr 2: rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mosinie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp (otwiera się w nowej karcie)
  załącznik nr 3: rozstrzygniędzie Rady Miejskiej w Mosinie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 5,0 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

 

 


Lista wiadomości