Plany miejscowe obowiązujące

132 Uchwała nr XXIX/197/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 3745 z 5 września 2012 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 132
  tekst(otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 129 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości