Plany miejscowe obowiązujące

137 Uchwała nr XLVII/306/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji złoża piasków kwarcowych na działkach o nr ewid. 109/2, 109/3 obręb Sowiniec

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 5001 z 26 sierpnia 2013 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje w części - stwierdzono częściową nieważność wyrokiem WSA w Poznaniu nr II SA/Po 1164/14 (otwiera się w nowej karcie)

Numer w wykazie MPZP 137
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 1,9 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości