Plany miejscowe obowiązujące

138 Uchwała nr XLVII/307/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego, w zakresie działki o nr ewid. 2713/3 obręb Mosina
Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 4964 z 20 sierpnia 2013 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 138
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 2,8 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości