Plany miejscowe obowiązujące

144 Uchwała nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 4815 z 15 września 2014 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje w części - stwierdzono częściową nieważność:

Numer w wykazie MPZP 144
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek(otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 154 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości