Plany miejscowe obowiązujące

150 Uchwała nr LVII/646/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 8390 z 12 grudnia 2017 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje w części - stwierdzono częściową nieważność wyrokiem WSA w Poznaniu nr IV SA/Po 800/18 z 7 listopada 2018 r. (otwiera się w nowej karcie)
Publikator wyroku Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 966 z 25 stycznia 2019 r. (otwiera się w nowej karcie)
Numer w wykazie MPZP 150
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 52,0 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne granica planu (gpkg, 96KB)
  APP (xml, 16 KB)

Lista wiadomości