Plany miejscowe obowiązujące

148 Uchwała nr XLV/480/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ulicy Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica” oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 3402 z 19 kwietnia 2017 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 148
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 33,8 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne granica planu (gpkg, 96KB)
  APP (xml, 12 KB)

Lista wiadomości