na kadencję 2024-2027

Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło, że Rada Miejska w Mosinie ma wybrać: 4 ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ponadto do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca br. mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Mosinie:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Mosina.

Zgłaszania kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Stanisława Hejmowskiego 2) – koszty opłaty za wydanie tej informacji ponosi Skarb Państwa (zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego);
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika - koszt ponosi kandydat na ławnika (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 10 maja 2023 r.

  Art. 6. 1. Lekarz POZ to lekarz, który:
  1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo
  2) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo
  3) posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo
  4) posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej
  - z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń
  z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrany przez świadczeniobiorcę, zgodnie z art. 9.
  2. Lekarzem POZ jest także lekarz:
  1) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub
  2) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
  - udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r., (…) z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1172));

  oraz dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego - koszt ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (koszt opłaty za wydanie odpisu lub zaświadczenia ponosi Skarb Państwa), które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia (zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1: w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie (pok. 21) w godzinach: w poniedziałki od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku – od 7:00 do 15:00 lub przesłać drogą pocztową na podany wyżej adres Urzędu Miejskiego w Mosinie (w tym przypadku data stempla pocztowego poświadczającego nadanie przesyłki nie może być późniejsza niż 30 czerwca 2023 r.). W Biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej jest dostępny formularz karty zgłoszenia kandydata na ławnika, który można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości oraz inne formularze, które mogą być przydatne przy zgłoszeniu kandydata na ławnika.

Informacji związanych z wyborem ławników udzielają pracownicy Biura Rady Miejskiej w Mosinie – tel. 618109 540, 618109 542 lub 730 060 661.

Zgłoszenie, które wpłynie do Rady Miejskiej w Mosinie po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. po 30 czerwca 2023 r., lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ww. ustawy, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska w Mosinie stwierdza w drodze uchwały.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 r.

 1. Wzór oświadczenia kandydata na ławnika o braku prowadzenia przeciwko niemu postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (DOCX, 14 KB).
 2. Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego jego władzy rodzicielskiej (DOCX, 14 KB).
 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (PDF, 117 KB).